Sie sind hier

Marie Delleré

Gemeng Dippech

68 Joer

Chargée d'éducation e.r.
Am Wanderveräin aktiv
Betteng

D'Marie Delleré huet 64 Joer a wunnt zu Betteng.

D’Mamm vun 3 Kanner këmmert sech mat Leif a Séil em hir 2 Enkelkanner. An hirer Fräizäit geet déi pensionéiert Däitsch- a Geschichtsenseignante gär wanderen a schwammen, besicht den Theater oder geet an de Kino.

 

D'Marie ass Vizepresidentin vun der 3. Alterskommissioun, a Member vun der Jumelagekommissioun an der Kulturkommissioun.

 

An hirem politeschem Engagement fir d'Gemeng Dippech leien hir virun allem dat kulturellt Ëmfeld an der Gemeng esou wéi den Encadrement vu Mënschen am drëtten Alter ganz besonnesch um Häerz.