Sie sind hier

Beryl Diederich-Warren

Gemeng Dippech

69 Joer

Privatbeamtin e.r.
Vizepresidentin Femmes Libérales
Dippech

D'Beryl Diederich-Warren huet 65 Joer, ass bestuet a Mamm vun enger Duechter.

Zesumme mat hirem Mann wunnt déi pensionnéiert Privatbeamtin zu Dippech.

 

Hir Fräizäit verbréngt d'Beryl mat liesen a mat Reesen. Och d'Fotographie zielt zu hire grousse Passiounen.

 

D'Beryl ass säit 1978 Member vun der Demokratescher Partei an engagéiert sech, well si sech aktiv fir d'Verstännegung mat an teschent de Bierger asetze well an déi gréisst méiglech Zefriddenheet fir all eenzele Bierger erreeche well.

Des Iwwerzeegung weist sech och an hirem kommunalpoliteschen Engagement. Esou ass si  Member vun der Integratiounskommissioun a vun der Chancegläichheetskommissioun.

Als Vizepresidentin vun der Association des Femmes Libérales ass si ausserdeem stellvertriedend Delegéiert beim Conseil National des Femmes an trëtt esou och national fir Chancëgläichheet vu Mann a Fra an.