Sie sind hier

Zukunft op Lëtzebuergesch

News Max Hahn

Léif Matbierger, 

Ech profitéiere vun dëser Geleeënheet, fir Iech de leschte Stand an den zwee Dossieren „Ëmgéiungsstrooss Dippecher-Gare“ an „Ëmgéiungsstrooss vun der Gemeng Dippech“ ze maachen. Béid Projeten hu fir mech eng héich Prioritéit, well wuel keng aner national Dossiere vun esou grousser Bedeitung fir d’Liewensqualitéit an eiser Gemeng sinn. 

Ëmgéiungsstrooss Dippecher-Gare 

20 Joer gouf just dervu geschwat, elo gëtt d‘Ëmgéiungsstrooss vun der Dippecher-Gare endlech Realitéit. Et gëtt déck Zäit! Mëtt d’nächst Joer sollen d’Aarbechten elo ulafen an Ugangs 2022 soll d’Ëmgéiungsstrooss da fäerdeg ginn. 

Dës Regierung huet Neel mat Käpp gemaach an eng komplizéiert a laangjäreg Enteegnungsprozedur an d‘Weeër geleet. Ouni dëst konsequent Virgoe vun der Regierung a vun eiser Gemeng, géife mir haut nach ëmmer nëmme vum Contournement schwätzen a geschitt wier näischt! 

Ëmgéiungsstrooss Gemeng Dippech 

Kierzlech gouf de Käerjenger Contournement gestëmmt, leider ouni dass deen Dippecher direkt matgestëmmt ginn ass. Ech bedaueren dat, well wien A seet muss elo och B soen. Wien Käerjenger Contournement seet, muss och Dippecher Contournement soen. Et ass net ze spéit, den Dippecher Contournement séier ze bauen. Experte schwätze vun 8 Joer bis de Käerjenger Contournement fäerdeg ass. D’Zäitspan tëscht dem Bau vum Käerjenger Contournement an dem Dippecher Contournement muss esou kleng wéi méiglech sinn. Dës Regierung huet schonn d‘Decisioun geholl, fir déi méiglech Tracéë vum Dippecher Contournement z‘analyséieren. 

D‘DP engagéiert sech, den Dippecher Contournement elo séier  virunzedreiwen. Mir hunn och am Wahlprogramm stoen, dass zesummenhänkend Contournementer, ewéi dee Käerjenger an deen Dippecher, mussen zesummegebaut ginn. Dofir wäerte mir keng Zäit do verbëtzen. 

Mäi Fazit: Dippech brauch säi Contournement an ech wäert alles drusetzen, dass dat virugeet! Dofir ginn ech Iech mäi Wuert! 

AnhangGröße
PDF icon 201809_flyer_dippech.pdf1.74 MB