Sie sind hier

Wëllkomm um Site vun der DP Dippech

Mat dësem Site wëlle mäer méi no beim Bierger sinn a jiddwereen, den un der liberaler Politik an eiser Gemeng interesséiert ass, direkt an ouni Ëmweeër uspriechen. Mäer wëllen Iech um Lafenden halen, wat bei eis an der Partei an eiser Gemeng politesch lass ass. Iech esou schnell ewéi méiglech z’informéieren ass eist Uleies.

Mä doriwwer eraus, wëlle mäer och an engem bestännegen Dialog mat Iech sinn: hutt Däer eng Fro, déi Däer eis stelle wëllt, hutt Däer eng Kritik unzebréngen un eis oder un der Demokratescher Partei, hutt Däer e Problem, bei deem mäer Iech hëllefe kënnen, oder hutt Däer eis gutt, konstruktiv Suggestiounen ze maachen, op dem Site vun der DP vun der Gemeng Dippech bidden mäer Iech d’Méiglechkeet mat eis ze schwätzen an esou direkt um politesche Liewen vun eiser Gemeng deelzehuelen.

Déi demokratesch Partei wëllt nei Weeër goen a luet Iech an, mat hier op déi Weeër ze goen, déi eis et mat Sécherheet erlaben, an der Welt vum 21. Joerhonnert unzekommen an dobäi eis demokratesch Rechter, Fräiheeten an och Flichten weider ze garantéieren. Bei der DP steet de Bierger, de Mënsch am Mëttelpunkt, bei der DP gëllt all eenzelen a jiddwereen gëtt mat senger Individualitéit respektéiert.

Lucien Thill, President